Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego

WINOBLISKO

Regulamin sklepu internetowego WINOBLISKO prowadzonego przez Winoblisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Środkowej 2/4, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 487427, NIP: 1132871175, REGON: 146990618. Winoblisko sp. z o.o. jest również administratorem strony internetowej www.winoblisko.pl

§ 1

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Winoblisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 487427, NIP: 1132871175, REGON: 146990618, właściciel Sklepu Internetowego, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 2. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną określoną wg przepisów prawa cywilnego zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat w chwili dokonywania Zamówienia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnych składająca Zamówienie w Sklepie w celach niezwiązanych z dalszą sprzedażą i obrotem Towarów.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.winoblisko.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Towar – produkt oferowany przez Sprzedającego, znajdujący się w aktualnej ofercie sprzedaży na stronie internetowej Sklepu. Wszelkie oferowane produkty zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa oraz pochodzą od autoryzowanych producentów z obszaru Unii Europejskiej i udokumentowanych źródeł.

 5. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 6. Dostawca – wskazana przez Sklep firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą, ewentualnie pracownicy Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, a także formę płatności.

 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.winoblisko.pl i jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej stanowiącej zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca oświadcza, iż posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nr () wydane przez () na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1231), zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości”.

§ 3

Warunki składania Zamówień

 1. Oferta WINOBLISKO jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.

 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia, a zarazem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.winoblisko.pl jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia.

 3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie zgodnie z wytycznymi, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w opisie Towaru. Ponadto Zamówienie można złożyć również telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 458 554

 4. Składając Zamówienie Kupujący wskazuje:

a) zamawiany Towar,

b) adres, na jaki ma zostać dostarczony Towar (dane do Dostawy, w tym numer dokumentu tożsamości),

c) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,

d) sposób dokonania płatności.

 1. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 24-48 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 24-48 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego, który rozumie się jako dni od poniedziałku do piątku. Po upływie tego czasu uważa się, że Kupujący nie jest już związany treścią Zamówienia.

 2. W sytuacji Zamówienia złożonego telefonicznie, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że umowa dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego i zapłaty ceny, a Kupujący musi potwierdzić, iż zapoznał się z Regulaminem. Po zakończeniu rozmowy, Kupujący otrzyma na adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem Zamówienia od Sprzedawcy, a Kupujący w ciągu 24 godzin będzie zobowiązany do przesłania potwierdzenia zwrotnego na adres e-mail Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu.

 3. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie Zamówienia, odpowiedzieć na złożone Zamówienie z informacją o przewidywanej zmianie terminu realizacji Zamówienia. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji Zamówienia, a Kupujący w ciągu 24 godzin ma prawo odrzucenia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od jej wysłania do Kupującego, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

 4. Akceptacja Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze on na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący oświadcza, iż nie jest osobą, której zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w momencie składania Zamówienia i jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem jego dalszej odsprzedaży, zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Kupującego zgłoszone w trakcie składania Zamówienia wystawiona zostanie faktura VAT.

§ 4

Płatność

 1. Dostępne formy płatności:

a) za pobraniem – zapłata przy odbiorze osobistym Towaru;

b) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Zamówieniu;

c) kartą kredytową.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia formy płatności za pobraniem do wartości zamówionego Towaru w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 0/100).

 2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. Sprzedawca każdą przesyłkę odpowiednio zabezpiecza na czas dostawy przez urazem mechanicznym lub stłuczeniem.

 3. Koszty dostawy podawane są na stronie internetowej Sklepu w chwili składania Zamówienia, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.

 4. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niemożności dostarczenia Towaru z powodu nieobecności Kupującego w miejscu i godzinach przez niego wyznaczonych podczas składania Zamówienia, zostanie on obciążony kosztami dodatkowej Dostawy, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu. Zapisu tego nie stosuje się do zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Kupującego lub za które nie ponosi on odpowiedzialności.

 5. Operator witryny www.winoblisko.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność realizowana jest na serwerach w centrum autoryzacji Przelewy24.pl.

§ 5

Realizacja Zamówień

 1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską DPD.

 2. Przy Zamówieniu powyżej 500 zł brutto Sprzedawca gwarantuje dostawę gratis – w przypadku mniejszych zamówień opłaty związane z transportem pokrywa Kupujący. 

 3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę lub od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Dostawy będą realizowane w ciągu od jednego do dwóch dni roboczych  pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto Zamówienie za pobraniem do godziny 13:30, a dzień następujący po nim jest dniem roboczym. 

 4. Kupujący upoważnia Dostawcę do dostarczenia Zamówienia oraz wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności Dostawca, w przypadku wątpliwości, uprawniony jest zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji odmowy okazania powyższego dokumentu, Dostawca odmówi wydania zamówionego Towaru. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Towar, Dostawca również odmówi wydania Towaru.

 5. Przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności Dostawcy, czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia oraz czy Towar nie uległ uszkodzeniu.

 6. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem lub Towar uległ uszkodzeniu, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu stwierdzającego ilość i opis dostarczonego Towaru, który następnie powinien zostać również podpisany przez Dostawcę.

 7. Zamówiony Towar może zostać odebrany osobiście w siedzibie sklepu w dni robocze po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu +48 601 458 554 .

 8. Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu są dostępne. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności spowodowanych nieoczekiwanym i równoczesnym popytem na dany produkt, produkt może być niedostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres mailowy o takiej okoliczności oraz o wartości Zamówienia pozostającego w realizacji i ilości sztuk zrealizowanego Zamówienia. W razie dokonania przez niego płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie zwrócona.

§ 6

Reklamacje

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie Towary spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących tego rodzaju produktów.

 2. Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową (Dz. U. 2003, Nr 31, poz. 258). W szczególności Kupujący będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru żywnościowego z Umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania.

 3. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru ze złożonym Zamówieniem należy zgłaszać na adres elektroniczny [email protected]

 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od momentu zwrotu reklamowanego Towaru wraz z protokołem.

§ 7

Odstąpienie od umowy

  1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży na odległość zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia wydania Towaru. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość załączając otrzymany paragon fiskalny lub fakturę VAT.

  2. Towar podlegający zwrotowi musi być w stanie niezmienionym oraz musi być kompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą zostać zwrócone po otwarciu butelki lub usunięciu zabezpieczeń, w szczególności banderoli.

  3. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem kwoty ceny Towaru wraz z kosztami dostawy przez Sprzedawcę w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych.

§ 8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Winoblisko sp. z o.o., ul. Środkowa 2/4, Warszawa lub mailem na adres [email protected]

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, pełen opis nieprawidłowości.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W tym czasie Klient zostanie poinformowany o decyzji i dalszym postępowaniu.

§ 9

Ochrona Danych Osobowych

 1. Kupujący dokonujący rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy sprzedaży. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.

 2. Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.winoblisko.pl . Zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Kupujących.

 2. Zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Kupujących.

 3. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy sprzedaży towarów. Kupujący oświadcza, iż w chwili składania Zamówienia, treść regulaminu jest mu znana.

 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.winoblisko.pl posiadają ochronę prawno – autorską w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością serwisu www.winoblisko.pl , rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.