Reklamacje

  1. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie Towary spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących tego rodzaju produktów.

  2. Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową (Dz. U. 2003, Nr 31, poz. 258). W szczególności Kupujący będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru żywnościowego z Umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania.

  3. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru ze złożonym Zamówieniem należy zgłaszać na adres elektroniczny [email protected]

  4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od momentu zwrotu reklamowanego Towaru wraz z protokołem.